Polityka prywatności

Polityka prywatności

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanej RODO
I. Definicje

 1. Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ
  publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub
  wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych
  osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są
  określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to
  również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego
  może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać
  określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
 2. Administratorem danych jest Piotr Skopiec ul. Kresowa 61,
  16-100 Sokółka, NIP: 5451373272, REGON: 052188339, który
  jest właścicielem domeny www.mebleskopiec.pl
 3. Dane osobowe –to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do
  zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”);
  możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą
  można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować,
  w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię
  i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator
  internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników
  określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną,
  ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby
  fizycznej. Administrator w celu wysłania zapytania w
  formularzu kontaktowym będzie przetwarzał takie dane jak:
  imię i nazwisko,  numer telefonu,  adres e-mail, adres IP;
 4. Przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub
  zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub
  zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub
  niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie,
  organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie
  lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie,
  ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
  rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie,
  ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 5. Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną,
  organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza
  dane osobowe w imieniu Administratora;
 6. Strona trzecia – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ
  publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane
  dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które –
  z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego –
  mogą przetwarzać dane osobowe;
 7. Odbiorca  – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ
  publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane
  osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy
  publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach
  konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem
  państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców;
  przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być
  zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie
  stosownie do celów przetwarzania;
 8. Użytkownik – oznacza podmiot, korzystający z formularza
  kontaktowego celem zapytania bądź wyceny usługi,
 9. Cookies  – oznacza dane informatyczne, w szczególności
  niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na
  urządzeniach za pośrednictwem których korzysta się ze stron
  internetowych serwisu www.mebleskopiec.pl;
 10. Cookies Administratora  – oznacza Cookies zamieszczane
  przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą
  elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem serwisu;
 11. Serwis  – oznacza stronę internetową lub aplikację, pod
  którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w
  domenie: https://mebleskopiec.pl
 12. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za
  pośrednictwem, którego użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu
  internetowego;

II.  Cel zbierania i przetwarzania danych

 1. Dokonując zapytania poprzez formularz kontaktowy na stronie
  www.mebleskopiec.pl wyrażasz świadomą zgodę na
  przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora
  oraz podmioty współpracujące z Administratorem (podmioty
  przetwarzające) w celu odebrania widomości i odpowiedzi na
  zapytanie z formularza kontaktowego,  dochodzenia
  ewentualnych roszczeń przez Administratora, działań
  marketingowych świadczonych przez Administratora, odpowiedzi
  na pisma i wnioski, zapewnienia bezpieczeństwa archiwizacji
  danych, spełnienia ciążących na Administratorze  obowiązków
  wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator ma prawo zbierać i przetwarzać dane osobowe
  tj. imię i nazwisko,  numer telefonu,  adres e-mail, adres IP; w
  celu wskazanym w pkt. II ppkt. 1.
 3. Wysłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy na stronie
   www.mebleskopiec.pl równoznaczny  jest z wyrażeniem zgody 
  na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora
  zgodnie z niniejszą Polityką.
 4. Wyrażenie świadomej zgody na przetwarzanie Twoich danych
  osobowych jest równoznaczne z wysłaniem danych
  zawartych w formularzu kontaktowym i zaznaczeniem
  odpowiedniego kwadratu przy formularzu kontaktowym
  wskazującego na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
  osobowych.
 5. Administrator bez uzyskania Twojej  świadomej zgody nie
  przetwarza i  nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych
  osobowych. Wyjątek od tej reguły to sytuacja, w której
  Administrator zostanie zobligowany do udostępnienia danych na
  wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego
  organu prawnego.

III. Współpraca i powierzanie danych osobowych

 1. W celu obsługi formularza kontaktowego Twoje dane osobowe
  mogą być również przekazane przez nas  innym podmiotom tj.
  osobom  przez nas zatrudnionym, przedsiębiorcom i firmom
  zewnętrznym współpracującym z nami na zasadzie umowy
  powiernictwa / umowa powierzenia przetwarzania danych
  osobowych. Twoje dane osobowe są przetwarzane w naszym
  imieniu, w oparciu o nasze instrukcje i zgodnie z zasadami
  ochrony prywatności, w związku ze zleconymi przez serwis
  działaniami. Twoje dane osobowe mogą być również
  przetwarzane i powierzane przez nas podmiotom uprawnionym
  zgodnie z przepisami prawa, podmiotom kontrolnym i
  nadzorczym, organom egzekucyjnym, kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez
  nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
  Administrator w takich  przypadkach wymaga od podmiotów
  trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz
  weryfikuje czy zapewniają odpowiednie środki ochrony danych
  osobowych.
 3. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są
  traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób
  nieuprawnionych.

IV. Przechowywanie danych , prawo dostępu do danych

 1. Twoje dane osobowe przechowujemy, dopóki są one potrzebne
  do konwersacji i odpowiedzi na zapytanie w formularzu

kontaktowym. Okres przez jaki dane będą przechowywane zależy
od przepisów prawa (przez czas zgodny z obowiązującymi
przepisami),  okresu który jest niezbędny do ochrony interesów
serwisu (np. do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego
sprzeciwu), okresu na jaki została udzielona zgoda (do momentu
jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony
ograniczających tę zgodę).

 1. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich
  danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
  przetwarzania, prawo sprzeciwu, żądania uzupełnienia
  niekompletnych danych, prawo do wycofania zgody na
  przetwarzanie danych osobowych, prawo do przenoszenia
  danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu
  nadzorczego.
  V. Usuwanie danych
 2. W każdym momencie możesz wycofać zgodę na przetwarzanie
  swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
  podstawie zgody przed jej wycofaniem. Usunięcie danych
  osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź
  wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie
  danych osobowych.
 3. W sytuacji kiedy wysłałeś zapytanie przez formularz
  kontaktowy możesz usunąć swoje dane poprzez złożenie
  pisemnego oświadczenia o usunięciu danych osobowych
  drogą pocztową na adres ul.,  Piotr Skopiec, ul. Kresowa 61,
  16-100 Sokółka lub drogą elektroniczną na adres e-
  mail: biuro@mebleskopiec.pl. W takim przypadku Twoje
  dane są usuwane  z serwisu internetowego niezwłocznie nie
  później niż w terminie 7 dni od doręczenia oświadczenia o
  usunięcie danych osobowych.
 4. W taki sam sposób jak wskazany w pkt. V ppkt. 2 możesz złożyć 
  oświadczenie dotyczące Twoich  danych osobowych tj. wglądu,
  sprostowania, uzupełnienia, ograniczenia przetwarzania,
  wniesienia sprzeciwu do dalszego przetwarzania, przenoszenia
  danych osobowych.
 5. Usunięcie danych  spowoduje trwałe usunięcie w serwisie
  internetowym www.mebleskopiec.pl wszystkich wprowadzonych i
  przekazanych przez Ciebie danych osobowych tj.  imię i
  nazwisko, numer telefonu,  adres e-mail, adres IP oraz innych
  zapisanych tam treści.

VI. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do profilowania.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Serwis www.mebleskopiec.pl zabezpieczony jest  za pomocą
  m.in. bezpiecznego  protokołu szyfrowania komunikacji – SSL.
  Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie
  obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma
  miejsce na zabezpieczonych serwerach;
 2. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez serwis z
  zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa,
  spełniających wymagania polskiego prawa.
  VIII. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych
  Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy
  drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@mebleskopiec.pl
  IX. Odwołanie
  Jeśli uważasz, że nie przestrzegamy przepisów o ochronie danych osobowych
  możesz złożyć skargę do organu regulującego tj. Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych w Polsce lub lokalnego organu nadzorczego.
  POLITYKA PLIKÓW COOKIES
  X . Pliki Cookies
 3. Stosowane przez Administratora są również pliki  Cookies (dane
  informatyczne, pliki tekstowe wysyłane przez Twój komputer za
  każdym razem gdy odwiedzisz nasz serwis przypisane są do
  Twojego konta lub przeglądarki). Parametry pozwalają na
  odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je
  utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej
  odwiedzonych witryn.
 4. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej
  przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy
  usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz
  informacji przesyłanych do witryny.
 5. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  a) Cookies sesji: są przechowywane na Twoim urządzeniu  do momentu
  zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są trwale usuwane
  z pamięci urządzenia. Pliki Cookies sesji nie dają możliwości pobierania
  jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego
  urządzenia. Przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do

czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia
oprogramowania .
b) Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu dopóki Ty lub
Twoja przeglądarka ich  nie skasuje. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub
wyłączenie urządzenia nie spowoduje ich usunięcia. Cookies trwałe nie dają
możliwości  pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych
informacji poufnych z Twojego urządzenia.
     XI. Cel stosowania Plików Cookies
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób
użytkownicy korzystają z naszego serwisu aby usprawniać funkcjonowanie
serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację np.
lokalizację, pomagają w tworzeniu statystyk. Stosowanie Plików Cookies ma
na celu dostosowanie zawartości stron internetowych serwisu do preferencji
użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb. Korzystamy z Google Analitics, które rejestruje
Wasze zachowanie na stronie. Administrator usługi wykorzystuje Cookies w
celach: reklamowych, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu
popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych, zbierania
danych statycznych.
XII.  Przechowywanie i udostępnianie Plików Cookies.

 1. Możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia
  dotyczące plików Cookies. Możesz tego dokonać  za pomocą
  ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać
  zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
  automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach
  przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
  zamieszczeniu cookies na Twoim urządzeniu.
 2. Masz możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu  do
  Plików Cookies do swojego urządzenia. Pamiętaj, że w
  przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z serwisu 
  będzie możliwe, z wyłączeniem funkcji, które wymagają
  plików Cookies co może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
  dostępne na stronach internetowych serwisu.
Skip to content